Sprawdź czy możesz skorzystać – Wakacje Kredytowe 2022-2023

Wakacje kredytowe 2022/2023 – kto może z nich skorzystać?

Dla kogo są ustawowe wakacje kredytowe 2022 i 2023? Kto i dlaczego nie będzie mógł z nich skorzystać? Czy rządowe wakacje kredytowe są dla Ciebie? Czy możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego? Czytając ten artykuł, lub oglądając mój film na YouTube możesz to łatwo sprawdzić! Zadam Tobie 6 pytań. Jeżeli na wszystkie odpowiesz twierdząco to będzie oznaczało, że możesz skorzystać z programu wsparcia kredytobiorców!

Witam Cię w Pewnym Miejscu. Nazywam się Adrian Sawicki i na co dzień pomagam moim klientom uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny i inwestować w nieruchomości bezpiecznie, krok po kroku. 

Odcinek 2 – “SPRAWDŹ CZY MOŻESZ SKORZYSTAĆ! Wakacje Kredytowe 2022-2023”

Rzetelnym źródłem informacji, z których korzystamy jest ustawa z dnia 7 lipca. W tej ustawie znajdziemy 6 kryteriów. To sześć warunków, które musi spełnić kredytobiorca, żeby skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Zaczynamy! Sprawdź czy złożenie wniosku o wakacje, jest dla Ciebie!

Warunek 1: Musisz być konsumentem

 

Artykuł 73. pkt 1. “Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę.”

Wnioski o ustawowe wakacje kredytowe mogą składać konsumenci. Konsumentem jest osoba fizyczna. W tym przypadku osobą fizyczna, która ma kredyt. Ten warunek nie jest trudny do spełnienia, ponieważ 47% Polaków posiada kredyt konsumencki. Wynika z tego, że co drugi Polak jest zadłużony, jest kredytobiorcą bądź pożyczkobiorcą jako konsument. Kto nie dotyczą wakacje kredytowe w banku? Osoby, która zaciągnęła zobowiązania, ale z przeznaczeniem na działalność gospodarczą bądź działalność rolniczą. Czyli jeżeli jest to leasing, jeżeli jest to kredyt firmowy, kredyt inwestycyjny, wówczas nie będzie można skorzystać z wakacji kredytowych. W tym miejscu pojawiły się zmiany, ponieważ w poprzednich wakacjach 2020, można było zawiesić np. leasing. Obecnie, wakacje kredytowe w 2022 i 2023 nie pozwalają zawiesić leasingu, ponieważ nie jest on na osobę fizyczną.

Pierwsze pytanie: Czy jesteś konsumentem spłacając kredyt?

Jeżeli tak, to należysz do grupy ponad 11 milionów Polaków i spełniasz pierwszy warunek. Jeżeli masz kredyt, ale na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na inwestycję, niestety nie masz możliwości zawieszenia spłaty.

Warunek 2: Masz kredyt hipoteczny 

Artykuł 73 punkt 2. “Zawiesza się wyłącznie spłatę kredytu hipotecznego udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny, która może być uznana za umowę o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy zmienianej w art. 69.”

W tym momencie następuje pewne zawężenie. Takich osób, które spełniają wymienione kryteria, jest już tylko 13% w stosunku do wszystkich osób dorosłych w Polsce w wieku produkcyjnym. Czym jest w takim razie umowa o kredyt hipoteczny? Żeby wiedzieć, czy mamy taką umowę, rozumianą jako umowę o kredyt hipoteczny, musimy znowu zajrzeć do ustawy i zobaczyć, czy spełniamy te kryteria. Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017. Umowa o kredyt hipoteczny to taka umowa, która jest zabezpieczona hipoteką lub przeznaczona jest na sfinansowanie prawa własności budynku lub lokalu mieszkalnego, a także ich budowy oraz przebudowy.

Jeżeli kupujesz dom, kupujesz mieszkanie bądź budujesz dom, przebudowujesz mieszkanie – spełniasz te kryteria. Jeżeli jest to umowa przeznaczona na sfinansowanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, bądź prawa nieruchomości gruntowej lub jej części, czyli zakup działki lub też zakup udziałów w budynku, domu, mieszkaniu czy też działce – również spełniasz kryteria, zgodnie z treścią ustawy. Po szczegółowe wyjaśnienie odsyłam Cię do mojego filmu na YouTube, gdzie dokładnie wyjaśniam treść przepisów.

Jaka umowa nie będzie spełniała tych kryteriów? Przede wszystkim pożyczka gotówkowa, czyli przeznaczona na dowolny cel, która nie jest zabezpieczona hipoteką. Umowy kart kredytowych, umowy limitów odnawialnych, wszelkiego rodzaju chwilówki. To są zobowiązania, które nie mogą być uznane jako umowa o kredyt hipoteczny.

Warunek 3: Masz kredyt w walucie polskiej 

 
Art. 73 pkt 1. “Na wniosek konsumenta kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.” 
 
Jeśli Twój kredyt jest w złotówkach, to znaczy, że spełniasz te kryteria. Jeżeli twój kredyt hipoteczny jest w innej walucie: we frankach, w dolarach, w euro, w koronach norweskich, on może być nawet w złotówkach, ale jeżeli jest nawet denominowany do tej innej waluty bądź indeksowany, to nie spełniasz 3 warunku.
 

Warunek 4: Masz jedną umowę na kredyt hipoteczny 

Artykuł 73 pkt 4. “Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.” 

Własne potrzeby mieszkaniowe – zastanówmy się chwilkę nad tym stwierdzeniem. Pod poprzednim filmikiem Arek zadał pytanie “Jakim sposobem bank ma dojść czy kredyt jest na własne cele mieszkaniowe?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: instytucja nie będzie samodzielnie tego weryfikowała, tylko będzie opierała się na oświadczeniu klienta. Takie oświadczenie klient będzie składał wraz z wnioskiem, o czym mówi art. 73 punkt 7.

Konsument składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenia organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składając wniosek o zawieszenie spłaty kredytu, składamy oświadczenie, że ten kredyt służył zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Osoby, które kupiły taką nieruchomość na inne cele niż własne potrzeby mieszkaniowe, nie mogą zawiesić raty.

Temat określania potrzeby jest bardzo płynny – więcej, na własnym przykładzie, opowiadam w filmiku.

Podsumowując, czy twój kredyt hipoteczny jest z przeznaczeniem na zaspokojenie twoich własnych potrzeb mieszkaniowych? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca – jesteś coraz bliżej, odroczenie spłaty może być dla Ciebie!

Warunek 5: umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r. 

Art. 74. Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69. Każda umowa kredytu, która będzie zawierana teraz, w sierpniu i kolejnych miesiącach nie będzie mogła już wnioskować o wakacje kredytowe . Tutaj bardzo ważna rzecz dla osób, które zastanawiają się nad refinansowaniem, przeniesieniem kredytu hipotecznego do innego banku. Jeżeli przenieśli już ten kredyt, to nowa umowa będzie zawarta już w okresie bieżącym czyli po pierwszym lipca. Czyli w przyszłych okresach nie będziesz mógł zawnioskować o wakacje kredytowe. W takim wypadku należy przeliczyć, czy przeniesienie kredytu, korzyści wynikające z takiego ewentualnego przeniesienia są większe niż benefity płynące z korzystania z wakacji.

Co z umowami, które zostały zawarte przed 1 lipca 2022 a kredyt został wypłacony dokładnie 1 lipca?

Moi klienci refinansowali kredyt do dnia pierwszego lipca. Pod koniec czerwca podpisywaliśmy umowę, a została ona zrealizowana czyli kredyt został wypłacony dokładnie 1 lipca. Oczywiście, wspólnie z klientami będziemy starali się o wakacje kredytowe. Zobaczymy, jak rozpatrywany będzie nasz wniosek. Czy będzie liczyła się data podpisania tej umowy, tak jak jest to opisane w ustawie? Czy też będzie brana pod uwagę data uruchomienia? Co w sytuacji, kiedy bank będzie kwestionował zasadność i odrzuci wniosek o wakacje kredytowe? Są dwie instytucje, do których będziemy się zgłaszać. Po pierwsze Komisja Nadzoru Finansowego, która będzie bardzo mocno brała pod lupę banki, które nie wywiązują się z ustawy. A po drugie UOKiK – tam będziemy mogli szukać pomocy, żeby egzekwować swoje prawa.

Mam nadzieję, że grupa na Facebooku “Wakacje Kredytowe” będzie miejscem, gdzie będziemy mogli w praktyce opowiadać, gdzie byliśmy, z kim rozmawialiśmy na ten temat, co pani w banku powiedziała, co my odpowiedzieliśmy, co napisaliśmy i w jaki sposób się odwołaliśmy i jak dopięliśmy swego.

Jeżeli zawarłeś umowę o kredyt hipoteczny przed dniem 1 lipca 2022 możesz skorzystać z wakacji kredytowych. Jeżeli dopiero będziesz podpisywał umowę kredytową po 1 lipca 2022, dopiero jesteś przyszłym kredytobiorcą, niestety ta ustawa nie obejmie Ciebie. 

Warunek 6: Kredyt kończy się po 1 stycznia 2023

Art. 74. Przepis art. 73 ma zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022, w tym również do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. 69, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty. 

To drugi warunek dotyczący okresu kredytowania. Jeżeli kredytobiorca zawarł umowę przed 1 lipca 2022, ale kończy się na przykład w sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie bądź grudniu 2022 niestety wakacje kredytowe nie są dla niego. Natomiast jeżeli twój kredyt hipoteczny kończy się po 1 stycznia 2023, spełniasz ostatni, szósty warunek. 

Czy okres kredytowania Twojego kredytu kończy się po 1 stycznia 2023? 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, gratuluję! Twój ostatni, szósty warunek został spełniony.

Rządowe wakacje kredytowe – czy są dla Ciebie?

Sześć warunków, o których opowiedzieliśmy to są wszystkie warunki, o których mówi ustawa, aby można było skorzystać z wakacji kredytowych. Jeżeli nie spełniasz chociaż jednego z nich, niestety ulga nie dotyczy Ciebie.