Regulamin Konkursu „Wygraj 3 dni w apartamencie w Trójmieście lub Toruniu”

§ 1.

Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pt. „Wygraj 3 dni w apartamencie w Trójmieście lub Toruniu”.

 2. Konkurs pt. „Wygraj 3 dni w apartamencie w Trójmieście lub Toruniu”– konkurs organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. Organizator jest przyrzekającym i realizującym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

 3. Organizator – Adrian Sawicki, prowadzący kanał na platformie YouTube „Pewne Miejsce” https://www.youtube.com/channel/UCAGUmhElUfgo56ePCY228FA 

 4. Uczestnik – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto osobiste w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu.

 5. Czas trwania Konkursu – od dnia 01.02.2023 roku od godz. 19:00 do dnia 28.02.2023 roku do godz. 23:59. 

§ 2.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 

 1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

 2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.

 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):

  1. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  2. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia

  3. posiada konto w serwisie internetowym YouTube

  4. jest pełnoletni

 4. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, zamieszczając komentarz pod zapisanym LIVE na kanale Pewne Miejsce w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Cm_glDbwajo&t 

 5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 3.

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs jest przeprowadzany na profilu pod nazwą „Pewne Miejsce” prowadzonym w serwisie YouTube przez Adriana Sawickiego.

 2. Zadaniem uczestnika jest:

  1. Pobrać KALKULATOR NADPŁAT KREDYTU HIPOTECZNEGO: https://bit.ly/3DsbMMr  

  2. Opublikować w czasie trwania Konkursu, posługując się swoim kontem w serwisie YouTube komentarz zawierający odpowiedź na 2 pytania:

 1. Komentarz musi zostać umieszczony w miejscu wskazanym przez Adriana Sawickiego tj. w sekcji komentarzy pod zapisanym LIVE z dnia 01.02.2023.

 2. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 (jeden) Komentarz. 

 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie YouTube, niezależnie od tego, ile kont w tym serwisie posiada. 

 4. Komentarz nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści reklamowych podmiotów trzecich.

 5. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, której opublikowany komentarz zdobył najwięcej polubień innych użytkowników. 

 6. W terminie 1 dnia od zakończenia konkursu Adrian Sawicki dokona analizy komentarzy i liczby ich polubień oraz wskaże zwycięzcę w dniu 1 marca 2023 roku na spotkaniu LIVE zaczynającego się o godz. 19:30.  

 

§ 4.

Nagrody

 

 1. Nagrodą w konkursie jest jednorazowy kod promocyjny na 2 dniowy pobyt w wybranym apartamencie zarządzanym przez firmę HVILE STAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REGON: 522277944, NIP: 584-281-91-86, KRS 0000968486, Adres: PIASTOWSKA 90B / 35, 80-352 GDAŃSK w miastach Gdańsk, Sopot lub Toruń. 

 2. Kod promocyjny będzie uprawniał do skorzystania z rabatu w wysokości różnicy pomiędzy całkowitą ceną usługi wskazaną podczas dokonywania rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy najmu noclegu z tytułu podatków i wszelkich danin publicznych a kwotą 1 PLN, z zastrzeżeniem, że rabat nie może być wyższy niż 999,00 PLN (słownie dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 00/100).

 3. Organizator konkursu na podany przez Zwycięzcę adres mailowy prześlę w/w kod promocyjny w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 4. Odbiór nagrody odbywa się poprzez rezerwację terminu wyjazdu na stronie: https://hvilestay.pl/rezerwacja/ 

 5. Zwycięzca konkursu ma czas na wykorzystanie kodu promocyjnego do końca 2023 roku. Niezachowanie terminu wskazanego w powyższym ustępie, skutkuje utratą prawa do Nagrody.

 

§ 5.

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

 

§ 6.

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, Organizator udostępnia obowiązek informacyjny politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu dostępną na stronie internetowej: https://pewnemiejsce.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny przez czas trwania konkursu w linku w opisie zasad konkursu znajdującym się w opisie filmu na YouTube Pewne Miejsce, pod zapisanym LIVE  z dn. opublikowanym w dniu 01.02.2023.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

 5. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. 

 6. Regulamin wchodzi w życie w chwili ogłoszenia konkursu w dniu 01.02.2023 roku.